WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

Egen vattenförsörjning
och gröna tak

Alla byggnader på anläggningen har ett sedumtak som är en del i klimatsystemet och dagvattenhanteringen. Sedumtaket, med dess plantor, bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att fungera som bostad för fåglar och insekter.

Sedumtaket samlar cirka 50 procent av allt regnvatten medan resten leds vidare till områdets våtpark. Sedumtaket är även en del i kylsystemet. När regnvattnet dunstar på taket sänks temperaturen inomhus och byggnaden kyls. Dessutom fördubblas det underliggande papptakets livslängd eftersom det skyddas av sedumtaket.

ARMERAT GRÄS I STÄLLET FÖR ASFALT
Asfalt, som är vanligt på liknande anläggningar, har i huvudsak ersatts med grus, betongplattor och armerat gräs, det vill säga gräs som växer mellan speciellt utformade stenplattor. Det gör att regnvattnet rinner undan på ett naturligt sätt och inte påverkar områdets vattenbalans.

VÅT PARKEN ÄR EN EGEN RESERVOAR
Runt hela anläggningen finns bäckar som renar dagvattnet och leder det till anläggningens våtpark där vattenflödet utjämnas och en naturlig rening av vattnet sker. Utformningen av dagvattenanläggningen innebär att avrinningen är densamma som före exploateringen och att inget vatten rinner ut via kommunens dagvattennät.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>