WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

GreenZone– ett pedagogisk exempel

–Är det här det bästa vi kan åstadkomma? Frågan har ställts många gånger under projektets gång och visar den anda och höga ambitionsnivå som präglar hela GreenZone projektet, berättar Anders Nyquist, teknisk projektledare.

Ambitionen är att GreenZone ska öka intresset för kretsloppsteknik och på så sätt stärka både utbud och efterfrågan, vilket normalt leder till investeringar i produktutveckling, ökade volymer och lägre priser. GreenZone lär oss också för framtiden och återför kunskap i företagens miljöarbete. Projektdeltagare, kommun, entreprenörer, underleverantörer och inte minst vanliga besökare, tar alla förhoppningsvis väl vara på kunskapen. Som lärprojekt skapar GreenZone också möjligheter till nya samarbetsformer, exempelvis mellan universitet och näringsliv, samt mellan företag inom olika branscher.

Målsättningen har varit att ta fram de bästa kretsloppsanpassade lösningarna, som i ett internationellt perspektiv kan öka kunskapen, och inspirera omgivningen till stora och små initiativ i rätt riktning.

– Vi vill gärna bidra till att kicka igång marknaden. Vi har inte skapat magiska lösningar, utan använt känd teknik men i nya sammanhang. Kan vi, så kan ni, avslutar initiativtagaren Per Carstedt.

NYA ERFARENHETER FÖR FRAMTIDEN
Leif Georgsson är arbetschef på Peab, anläggningens byggentreprenör. Han är nöjd med arbetet men konstaterar också att ny byggnadsteknik kräver mer tid, och i efterhand hade han därför önskat längre byggtid.

– De metoder och material vi har använt behöver längre monteringstid. Vissa arbetsmetoder är ännu inte färdigutvecklade, exempelvis skruvning av stommen. Men vi är mycket nöjda med arbetet och även om vi har erfarenhet från andra miljöbyggen så har GreenZone varit riktigt utmanande. Vi har lärt oss mycket och det har varit inspirerande för alla inblandade. Kunskapen kommer vi att ha stor nytta av i framtiden eftersom att alla i koncernen aktivt får ta del av våra erfarenheter.

NY REFERENS
– Inom kommunen ser vi samarbetet och den framtida uppföljningen av GreenZone som möjligheter, dels för VA-verksamheten som får en god kunskapsåterföring av hur den här typen av lösningar fungerar inom tätortsbebyggelse, dels för Agenda 21-arbetet i stort. Vi hoppas att projektet kommer att sporra även andra byggherrar att initiera projekt som påskyndar utvecklingen mot ekologisk hållbarhet, säger Stina Fahlgren på Stadsbyggnadskontoret i Umeå.

KUNSKAP OM VARJE BESTÅNDSDEL
Ett exempel på dokumenterad kunskap är den databas man byggt upp i projektet. Varje beståndsdel i anläggningen är miljödeklarerad och dokumenterad i en databas. Det innebär att det, under lång tid, kommer att vara möjligt att söka information om exempelvis tillverkare, leverantör eller vad varje beståndsdel är tillverkad av.

 

 

 

<< Back Up
English version >>   Svensk version >>