WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Värdefull kunskap för Umeå kommun

Agenda 21 är, med sina långsiktiga mål om en hållbar utveckling, en av utgångspunkterna i Umeå kommuns planering för det framtida Umeå.

– Kretsloppsanpassning och hållbarhet är viktiga delar i vårt Agenda 21- arbete och för utvecklingen av den byggda miljön. Genom GreenZone får vi värdefull kunskap om just kretsloppsanpassat byggande. En spännande erfarenhet blir exempelvis byggnadernas sedumtak som är intressanta, både ur ett ekologiskt perspektiv och för stadsbilden, berättar Stina Fahlgren, arkitekt på Umeå kommuns Stadsbyggnadskontor.

EKOLOGISKT PROGRAM
För att säkerställa att den höga ambitionsnivån i projektet GreenZone verkligen fullföljs har byggherren undertecknat ett ekologiskt program i linje med de visionära planerna. På så sätt uppfylls även intentionerna i detaljplanen, exempelvis kretsloppsanpassningen av kvarterets byggnader och markytor, liksom vatten- och avloppshanteringen inom kvarteret.

– Umeå kommun ser sin medverkan i projekt som GreenZone som nödvändig eftersom det kräver speciella lösningar för värme, vatten och avlopp, saker som berör och utvecklar kommunens verksamhet. Bland annat måste man ta hänsyn till VA-lagen och de lokala allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp, säger VA-chefen Birgitta Fritzdotter från det kommunala bolaget UMEVA.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>