WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

Kretsloppsanpassning är att respektera och följa naturlagarna

Den enklaste och mest effektiva formen av kretsloppsanpassning är att reducera överflödig resursförbrukning i slutförbrukningsleden. Det ger 100 procents effekt i alla led ”uppströms” i systemet. Därefter ska man sträva efter att använda de nödvändiga resurserna mer effektivt. Resurseffektiviteten är ofta så låg som några enstaka procent, resten är spill. Minskad förbrukning av material och energiflöden samt en mer effektiv användning av våra resurser betyder, förutom god ekologi, också god ekonomi.

SLUTNA KRETSLOPP
Även om vi undviker onödig förbrukning och använder våra resurser mer effektivt, kommer vi också fortsättningsvis att behöva stora mängder energi och material. I naturen är alla kretslopp slutna, där finns inget spill. De resurser som vi använder bör följaktligen, i största möjliga mån, vara förnybara. I GreenZone är därför allt material återvinningsbart och all energi för anläggningen förnybar.

NATURENS BALANS BI BEHÅLLS
Markens utseende och förutsättningar har varit viktiga i planeringen och utformningen av kvarteret i Ersboda. Genom att ta hänsyn till markens struktur har ingrepp som schaktning och fyllning minimerats och balansen i jordmassor och mark har i största möjliga mån bibehållits. Alla grönytor som tagits i anspråk har dessutom ersatts på annan plats i området, exempelvis genom byggnadernas sedumtak.

HÄNSYN TI LL BÅDE VÄXTLIGHET OCH DJ UR
På anläggningens tomt finns några tallar som från början skulle avverkas, men upptäckten att en utrotningshotad skalbagge hade sin hemvist bland tallarna gjorde att de fick stå kvar. En ek har flyttats, ett stort projekt vars resultat ännu är osäkert. Genom denna hänsyn till både träd och insekter får området behålla en stor del av sin biologiska mångfald. Det hus, som en gång stod på området, finns idag utanför Umeå där det återanvänds som bostadshus.

 

 

   
 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>