WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Torr byggmetod

För att undvika byggfukt har GreenZone projekterats med öppna konstruktioner och prefabricerade betongelement som inneburit att allt snabbt kommit under tak. Alla fasadelement är exempelvis byggda på plats under väderskyddat tak. De bärande betongbjälkarna är dessutom omålade för att betongen ska få möjlighet att torka helt. En för tidig målning skulle innebära att fukten binds inne i pelaren.

BULTAR OCH SKRUVAR GÖR ÅTERANVÄNDNING MÖJLIG
Allt byggmaterial som används i kvarteret kan återanvändas eller återvinnas. Byggdelarna är exempelvis bultade eller skruvade, istället för spikade, och på så sätt kan allt från bultar till trämaterial återanvändas.

Miljöanpassningen av byggmaterial är fortfarande under utveckling och det har krävt en noggrannare planering eftersom leveranstiderna ofta varit längre än normalt. I de fall det inte funnits produkter som helt levt upp till de höga miljökrav som ställts, har entreprenören valt det bästa som marknaden idag kan erbjuda ur miljösynpunkt.

M ATERIAL MED FLERA FUNKTI ONER
Istället för att använda material med endast en funktion används byggmaterial med flera funktioner. Ett exempel på det är innertakets träullsskivor som är värmeisolerande och en del i kylsystemet, samtidigt som de är ljuddämpande och en bärande del i konstruktionen.

 

 

 

 

 
<< Back Up
English version >>   Svensk version >>