WaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewageWaterConstructionHomeClimate controlVentilationElectrical installationsSewage

 

 

Avloppsvatten
renas i kvarteret

GreenZone är utformat för att klara spillvattenhanteringen utan anslutning till det kommunala avloppsnätet. Avloppssystemet källsorterar avloppsvattnet i tre system; ett för bad-, disk- och tvättvatten, ett för avloppsvatten från toaletter samt ett för oljeblandat spillvatten från bland annat golvrännor och brunnar i verkstad och biltvätt. Bad-, disk- och tvättvattnet renas lokalt i en markbädd och vattnet från Statoils biltvätt renas i den reningsanläggning som ingår i biltvätten.

TOALETTER MED LÅG VATTENFÖRBRUKNING
Anläggningens toaletter är vakuumtoaletter som radikalt minskar vattenförbrukningen och därigenom möjliggör återanvändning av näringsämnena fosfor och kväve. Avloppsvattnet från vakuumtoaletterna leds till en uppsamlingstank, därefter omvandlas fekalierna till gödningsmedel. Omvandlingen till gödningsmedel sker i ett separat kommunalt projekt, Circum.

PROBLEM SKAPAR MÖJLIGHETER
Anläggningens område har en hög grundvattennivå, ett problem som vänts till en fördel genom att utnyttja grundvattnet för bevattning, spolning av toaletter och till biltvätten.

 

 

 

 
<< Tillbaka Upp
English version >>   Svensk version >>